666 848 208

Rezerwuj kort online

Squash w Sosnowcu, zajęcia grupowe pole dance, szarfy, koła, stretching w klubie FAVELA ul. Gospodarcza 2, tel. 666848208, favela.pl

Regulamin klubu FAVELA

ul. Gospodarcza 2

w Sosnowcu

I. Postanowienia ogólne

 

1. Na terenie klubu „FAVELA klub squasha” obowiązują zasady, które są przedstawione w poniższym Regulaminie. Wszystkie wydarzenia nie objęte tym Regulaminem określane są poprzez kodeks cywilny i odrębne przepisy prawa.

2. FAVELA klub squasha jest działalnością prywatną, a na jego terenie mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z usług oferowanych w danym dniu i określonej godzinie.

3. Osoby korzystające z oferty klubu „FAVELA klub SQUASHA`a” zobowiązane są do przestrzegania poniższego Regulaminu oraz do stosowania się do poleceń pracowników oraz instruktorów klubu.

4. Klub czynny jest:

  • - poniedziałek – czwartek: 7:00 - 22:30 (przerwa od 12:00 do 15:00)

  • - piątek: godz. 7:00 – 22:00

  • sobota 9:00 – 19:00

  • niedziela 9:00 – 22:00

5. Na terenie klubu obowiązuje zakaz: wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, wnoszenie i używania środków chemicznych, halucynogennych i podobnych, a także wstępu pod ich wpływem, wprowadzania zwierząt, handlu i akwizycji, naklejania i pozostawiania reklam.

6. Rezerwacja na daną usługę dotyczy 60 minut zegarowych - chyba, że klub określi inny interwał czasowy

7. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy ponosi za niego odpowiedzialność finansową. Odpowiedzialność taka dotyczy również niszczenia mienia klubu, urządzeń lub elementów stanowiących jego wyposażenie.

8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego lub udostępnionego przez klub sprzętu sportowego, wynajmujący ponosi odpowiedzialność finansową w wysokości 50% wartości nowego sprzętu. W przypadku zniszczenia mienia klubu, urządzeń lub elementów wyposażenia klubu wynikła szkoda jest ustalana każdorazowo indywidualnie na podstawie obowiązujących cen rynkowych lub przez niezależnego rzeczoznawcę.

9. Każdej z osób korzystających z usług klubu jest przydzielony kluczyk do szafki, który przy wyjściu należy zwrócić na recepcji. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy uiścić opłatę w wysokości 20 PLN na rzecz klubu. Opłata winna być uregulowana wyłącznie na Recepcji klubu.

10. Klienci klubu mogą korzystać z miejsc postojowych przed klubem lub na ternie wokół innych firm (z tego tytułu klub może doliczać dodatkowe opłaty postojowe). Parking jest niestrzeżony i klub nie ponosi odpowiedzialności za samochody jak i rzeczy w nich pozostawione.

11. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub świąt , o których odrębnie poinformuje klientów.

12. Wszelkie roszczenia oraz reklamacje mogą być wnoszone wyłącznie drogą pisemną na adres: „FAVELA klub squasha”, ul. Gospodarcza 2, 41-214 Sosnowiec. Klub w przeciągu tygodnia od otrzymania roszczenia lub reklamacji zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi również w formie pisemnej.

 

II. ZASADY REZERWACJI KORTÓW SQUASH I ICH ODWOŁYWANIA

 

1. Osoby, które chcą skorzystać z gry na kortach squash mogą to uczynić dokonując rezerwacji: online, telefonicznie, mailowo podając:

a) imię i nazwisko

b) nr telefonu

 

2. W celu odwołania dokonanej rezerwacji kortów squash należy powiadomić o tym recepcję klubu, nie później jednak niż 3 godziny przed zarezerwowanym terminem. W przypadku rezerwacji online można ją anulować bez konsekwencji finansowych związanych z zablokowaniem konta - max. 2 godz. przed godziną rezerwacji.

 

3. Osoby, które nie odwołają rezerwacji kortów squash (zgodnie z pkt. 2 część II Regulaminu Klubu) ) lub nie pojawią się w ogóle w zarezerwowanym przez nich terminie i godzinie, ponoszą pełne koszty wynajęcia kortu/kortów zgodnie z obowiązującym cennikiem usług i zobowiązane są uregulować taką należności maksymalnie w ciągu 2 dni od dokonanej i nie odwołanej prawidłowo rezerwacji. W przypadku posiadaczy karnetów klubowych zaistnienie takiej sytuacji jest traktowane jako usługa zrealizowana i wejście takie zostanie odkreślone z karnetu przy następnej wizycie.

4. Osoby, które nie odwołają prawidłowo rezerwacji kortu/kortów squash, nie pojawią się w zarezerwowanym przez siebie terminie i godzinie i nie opłacą dokonanej rezerwacji kortów squash (zgodnie z pkt. 3 część II Regulaminu Klubu) - nie będą mogły w przyszłości skorzystać z tego typu usługi klubu „FAVELA klub SQUASH’a”.

5. Opłaty należy dokonywać według obowiązującego cennika.

 

III. BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

 

1. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.

2. Osoby korzystające z form aktywności fizyczno – ruchowych oferowanych przez klub ćwiczą na własną odpowiedzialność.

3. Przed rozpoczęciem w/w form zalecane jest wykonanie min. 10 minutowej rozgrzewki.

4. Zaleca się korzystanie z okularów ochronnych (w przypadku gry w squash).

5. Zabrania się osobom grającym na kortach squash wpadania ciałem (celowo lub niecelowo) na tylną i boczną szklaną ścianę. Jeżeli osoby korzystające z kortu nie przestrzegają tego zapisu pracownik klubu ma prawo przerwać grę i zażądać opuszczenia kortu – co wiąże się z uiszczeniem pełnej opłaty za wynajęty kort liczonej jako pełna godzina zegarowa tj. 60 minut (zgodnie z obowiązującym cennikiem usług).

6. Osoby korzystające z kortów squash zobowiązane są do używania na korcie czystego obuwia sportowego z niebrudzącą podeszwą do sportów halowych. W przypadku nie dostosowania się do powyższego punktu, pracownicy klubu mają prawo nie dopuścić do skorzystania z gry na wynajętym korcie - co wiąże się z uiszczeniem pełnej opłaty za wynajęty kort liczonej jako pełna godzina zegarowa tj. 60 minut (zgodnie z obowiązującym cennikiem usług).

7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług oferowanych przez klub "FAVELA klub SQUASH`a" tylko i wyłącznie pod nadzorem rodziców lub prawnego opiekuna bądź za pisemną zgodą z ich strony.

 

IV. KARNETY

 

1. W klubie wystawiane są następujące rodzaje karnetów:

a. imiennie dla osób fizycznych

b. dla grup zorganizowanych

c. dla firm

Każdy karnet zawiera następujące informacje: rodzaj usługi, wartość (zgodnie z cennikiem), datę ważności określającą czas do kiedy muszą zostać zrealizowane.

2. Wykupione, a niezrealizowane karnety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

 

Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

FAVELA klub squasha

ul. Gospodarcza 2

41-214 Sosnowiec

 

666 848 208

 

 favela@favela.pl

Partnerzy: